اهمیت استفاده از نمک ماشین ظرفشویی

رسوبات و کلسیم منیزم موجود در آب (سختی آب)  باعث ایجاد لکه روی ظروف پس از شستشو در ماشین ظرفشویی میگردد. جهت جلوگیری از این لکه ها و نرم شدن آب نیاز به یک سیستم سختی گیر میباشد که ظرف نمک در ماشین ظرفشویی وظیفه این کار را برعهده دارد. ظرف نمک ماشین ظرفشویی تشکیل شده از چند قسمت میباشد که قسمت رزین وظیفه گرفتن سختی آب و کلسیم منیزیم موجود در آب را برعهده دارد. جهت شستشوی رزین کثیف شده در انتهای هر بار کارکرد دستگاه شیربرقی ظرف نمک به مدت چند ثانیه باز شده و محلول آب و نمک رزین را شستشو میدهد و همزمان پمپ تخلیه دستگاه آب خروجی از ظرف نمک را تخلیه مینماید. در صورتی که در ماشین ظرفشویی نمک ریخته نشود به مرور رزین ظرف نمک آغشته به املاح شده و دیگر نمیتواند سختی آب ورودی به ماشین ظرفشویی را جذب نموده و در نتیجه باعث ایجاد لکه و خط وخش روی ظروف شده و کیفیت شستشو دچار افت قابل توجهی خواهد شد. ظرف نمک باید به طور مرتب و هر زمان که چراغ نمایشگر نمک روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی روشن شد شارژ گردد و در هربار شارژ مخزن نمک باید حدود یک کیلوگرم نمک مخصوص ماشین ظرفشویی داخل مخزن ریخته شود. حتما پس از ریختن نمک داخل مخزن با یک قاشق بلند چوبی یا پلاستیکی نمک ها را داخل مخزن هم بزنید تا در تمام قسمت های مخزن ظرف نمک پخش گردد.

یکی از دلایلی که ظروف بوی بد میدهند تمیز نشدن مخزن رزین بوسیله نمک است که در اینجا توضیح داده ایم.

به جرات می توانیم بگوییم که نمک ظرفشویی عضوی جدانشدنی و اساسی در ماشین ظرفشویی شماست، همان طور که ماشین ظرفشویی برای شستن ظروف به قرص و یا ژل ماشین ظرفشویی احتیاج دارد به همان میزان نیز به نمک ظرفشویی دارد. در اینجا ماشین ظرفشویی با استفاده از نمک، میزان سختی آب را کاهش می دهد تا از خش افتادن ظروف و کدر شدن آن ها جلوگیری شود. و بزرگترین اشتباه این است که بسیاری از افراد تصور می کنند زمانی که از قرص ماشین ظرفشویی استفاده می کنند احتیاجی به نمک ماشین ظرفشویی ندارند در صورتی که اشتباه بسیار بزرگی است.

 

تفاوت نمک ظرفشویی و نمک خوراکی را بدانید

زمانی که صحبت از انواع نمک ظرفشویی میشود، منظور به هیچ عنوان نمک خوراکی نیست. ترکیبات نمک ماشین ظرفشویی با نمک خوراکی که استفاده می کنیم از لحاظ ساختار شیمیایی، ظاهری و فیزیکی تفاوت‌های بسیاری با یک دیگر دارند.

نمک ظرفشویی دانه‌های درشتی دارد و به گونه ای ساخته می شود که آرام آرام در آب حل شده تا از مسدود کردن واحد نرم کننده ظرفشویی جلوگیری کند. ترکیبات نمک ماشین ظرفشویی از لحاظ ساختار شیمیایی، ۱۰۰ درصد از سدیم کلرید ساخته شده است.

دانه‌های نمک خوراکی بسیار ریز هستند و در آب به سرعت گلوله شده و در صورت استفاده از آن در ظرفشویی به سرعت دستگاه را از کار می‌اندازد. نمک خوراکی دارای ناخالصی‌هایی مانند منزیم نیز هست. در بعضی موارد علت صدای ماشین ظرفشویی بخاطر استفاده کردن از نمک ظرفشویی بی کیفیت می باشد که سبب ایجاد صدمه به دستگاه نیز میگردد.

نکته ۱ : بعد از هربار شارژ کردن ظرف نمک ماشین ظرفشویی یکبار دستگاه را بدون ظرف در یک برنامه کوتاه راه اندازی کنید تا نمک هایی که هنگام شارژ کردن مخزن به بیرون میریزد شسته شده و داخل کابین باقی نماند زیرا باعث زنگ زدگی کابین میگردد.

نکته ۲ : بهتر است از نمک های سفید بلوری دانه درشت برای ماشین ظرفشویی استفاده شود و ترجیحا از استفاده از نمک های پودری یا نمک های دارای دانه های آبی پرهیز نمایید.

ﻧﻜﺘﻪ ۳ : ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره دﺧﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﻧﻤﻚ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ۲۰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳ ﻨﺪه وﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ .